www.otantikavm.com

MÜŞTERİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I- TARAFLAR

1- SATICI

Ünvanı : www.otantikavm.com – YUSUF ÇELEBİ (Kısaca SATICI olarak anılacak)

Adresi : YENİDOĞAN MH. NUMUNEBAĞ CD. NO:74/34 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

Telefon : 0553 811 99 19 - 0553 811 99 29
Faks :
E-mail : siparis@otantikavm.com

2- ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı : (Kısaca ALICI olarak anılacak)
Adresi :
Telefon : 
Faks :
E-mail :

II- KONUSU

ALICI`nın SATICI`ya ait www.otantikavm.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve 
bedelinin ödenmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

III- SATICININ TAAHHÜDÜ

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı 
taahhüt ederiz.

III- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Ödenecek TL Toplam Satış Fiyatı : Faturada belirtilmiştir.

Ödeme Şekli :

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş :

Teslimat Adresi :

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti ve Kimin tarafından ödeneceği : Satıcı tarafından ödenecektir.

Ürün Kodu Ürün Tanımı Miktar Fiyat

ALICI, sözleşmeye konu satış ile ilgili tüm talep ve şikayetlerini, 0553 811 99 19 - 0553 811 99 29 numaralı müşteri hizmetleri hatlarına, www.otantikavm.com adresine veya YENİDOĞAN MH. NUMUNEBAĞ CD. NO:74/34 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL adresine bildirebilecektir.

IV- GENEL ŞARTLAR

1- ALICI, www.otantikavm.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, caymaya ilişkin ön bilgileri okuyup 
bilgi sahibi olduğunu, bu bilgilerin yukarıda yeralan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine 
teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

2- Sözleşme konusu ürün, alıcının siparişin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ALICI`ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, ALICI’ya yazılı olarak bildirmek 
koşulu ile teslim süresini 15 gün uzatabilir.

3- Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ayrıca 
ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI`ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.

4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden 
sorumludur.

5- ALICI, alışverişin/ödemenin yapıldığı kredi kartının kendi rızası dışında ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması durumunda ödeme işleminin iptal edilmesini bankadan talep 
edebilir.

6- SATICI, stok tükenmesi vb ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü 
durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini uzatabilir. Bu süre 
sonunda da teslim edemiyorsa bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici 
durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği 
tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

7- Ürünümüz el yapımı olduğu için resimde gördüğünüz ürünle sipariş ettiğiniz ürün arasında bazı ufak farklılıklar olabilir.


V- ALICI`NIN CAYMA HAKKI

1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması 
için bu süre içinde SATICI`ya bildirimde bulunulması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı geri verilmez ise KDV ve varsa sair yasal 
yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

2- ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;
ALICI ürünün ambalajına zarar verirse ve/veya imha ederse (ürünü ambalajsız),
ALICI ürün üzerindeki renk, kaplama,desen gibi unsurlara zarar verirse,
ALICI cam ürünü kırar, çatlatır ve görüntüsüne zarar verirse,
ALICI metal aksama zarar verse.

3- ALICI`nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi 
sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü sözkonusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene 
de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

ALICI yazılı bildirimi yapmakla yükümlüdür. Yazılı bildirimin yapılmaması nedeniyle kredi sağlayan tarafından SATICI`ya ödeme yapılırsa ALICI SATICI`dan ödediği bedel dışında 
faiz, gecikme zararı vb isim altında hiçbir talepte bulunamaz.

4- Sözleşme gereğince SATICI`nın bedelin iadesini yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. SATICI para iadesini ALICI`nın 
bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda SATICI`nın hiçbir sorumluluğu 
kalmaz. Böyle bir durumda ALICI, SATICI`ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte 
bulunamaz.

5- Ayrıca sitede yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından 
düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi 
SATICI’nın siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar ALICI’nın kredi kartına (veya 
hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden 
dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu 
uygulama kapsamında değildir.

VI- DİĞER HÜKÜMLER

1-Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder.

2-Bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

3-Adres değişikliği diğer tarafa en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün 
hukuki sonuçlarını doğurur.

4-ALICI, işbu sözleşme hükümlerini okuyarak ve tetkik ederek ve kabul etmiş sayılır.

SATICI

Adı/Soyadı/Unvanı : www.otantikavm.com – YUSUF ÇELEBİ

İmzası :

Tarih :

ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı :

İmzası :

Tarih :

lazer kesim